ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

วิสัยทัศน์

เครือข่ายบริการสุขภาพชั้นนำของเขต 8 บริการด้วยคุณภาพมาตรฐาน (ที่เป็นเลิศ) โดยมีภาคีสร้างเสริมสุขภาพสู่สว่างแดนดินเมืองน่าอยู่

พันธกิจ

  • จัดบริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นเลิศการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดีในระบบสุขภาพ
  • พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการบริการสุขภาพ
  • บริหารการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพและภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับชีวิตของประชาชน