ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

นโยบายการบริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ปี 2562

  • ยึดหลักธรรมาภิบาล วัฒนธรรม และค่านิยมของโรงพยาบาล
  • บูรณาการการดำเนินงาน
  • ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยงานวิจัย และนวัตกรรม นำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
  • นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
  • ส่งเสริม การธำรงมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล