ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ คปสอ.สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 - 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์

  • ประเด็นยุทธศาสตร์
  • ประชาชนมีสุขภาพดี
  • พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย
  • ยกระดับบริการตามมาตรฐาน Service Plan (Node)
  • ภาคีเครือข่ายนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์
  • มีระบบธรรมาภิบาลที่โปร่งใสเป็นเลิศ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

  • ประชาชนสุขภาพดี 4.0
  • เครือข่ายบริการสุขภาพมีการพัฒนาคุณภาพบริการด้านบริการ ด้านการจัดการ ด้านวิชาการ สู่ความเป็นเลิศ
  • พัฒนาระบบบริการทุกระดับ และเสริมสร้างศักยภาพของสถานบริการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเครือข่าย
  • 4. เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลสามารถตรวจสอบได้