ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

กลุ่มงานนิติการ

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงานการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนประจำปีงบประมาณ 2559

617

รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2559

601

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันทุจริต2560

684

หน้าปกแผนปฏิบัติการการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร

552

คู่มือวินัยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗

722

ระเบียบกระรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชก พ.ศ.๒๕๓๗

607

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

602

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑

563

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556

577

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 2 ลว 26 ก.พ.2557 เรื่อง กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการตามกฎ ก.พ.ฯ

574

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ.2556

645

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2554

572

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.๒๕๕๓

596

กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการคุ้มครองพยาน พ.ศ.๒๕๕๓

579

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพฯ พ.ศ.๒๕๕๒

582