ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

สื่อมัลติมีเดีย โครงการต่างๆ


วิดีทัศน์ มารู้ 3 เก็บ กับน้องลาย | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
สปอตโฆษณา เรื่อง ใส่ใจ | ป้องกันภัย | ไข้เลือดออก