ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

บุคลากรในหน่วยงาน


นายจักร์พงษ์ ศุภษร หัวหน้างาน
นางสาวลาวัณย์ เพชรคำ หัวหน้างาน
นายยิ่งยศ แก้วเหล็กไหล Hosxp admin
นายอรมรัตน์ ศรีพรงาม Network admin
นายสุริยันต์ คำศรี Web admin
นายทพิพัฒน์ จันทร์มาลา Server admin
นายศักดิ์สิทธิ์ ปัญญาวัน Hosxp admin
นายชัยบดินทร์ เพ็งอิน Programer

สายด่วน ฉุกเฉิน
0-4272-1111 หรือ 1669