ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

ทำเนียบผลงานดีเด่น

ผลงานและรางวัลดีเด่น ที่ได้รับจากการประกวด และเข้าร่วมแข่งขัน วิชาการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล

ลำดับที่ 1
 • ชื่อ-สกุล

  นายแพทย์อังคาร รัตนสีดา

 • รางวัลที่ได้รับ

  รางวัลดีเด่นประเภททุติยภูมิ "ผลความต่างระหว่างน้ำตาลสะสมในเลือดในการดูแลผุ้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แบบ เข้มข้น และแบบมาตรฐาน"

 • จากหน่วยงาน

  งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยจากงานประจำ R2R เครือข่ายอีสานตอนบน

 • สถานที่

  เขตสุขภาพที่ 8

 • วันที่

  1 กรกฎาคม 2559ลำดับที่ 2
 • ชื่อ-สกุล

  นางสาวณัฐธิดา ทะคงและคณะ

 • รางวัลที่ได้รับ

  รางวัลชมเชยประเภทผลงาน R2R Oral Presentation "ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบจากการให้ยาและสารละลายที่มีความเสี่ยงสู่งในผู้ป่วยวิกฤต"

 • จากหน่วยงาน

  งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 14

 • สถานที่

  โรงพยาบาลพระปกเกล้า

 • วันที่

  25-27 พฤษภาคม 2559