ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

ดาวน์โหลดเอกสารโรงพยาบาล

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง

Antibiogram 2016 2559

47

Antibiogram2018 2559

60

Antibiogram2017 2559

64

ประชาสัมพันธ์การให้บริการผู้ป่วยนอก กรณีชาวต่างชาติ 2559

88

ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 2559

71

หลักเกณฑ์การส่งผลงานประเภท งานวิจัย / R2R 2559

73

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด 2559

74

แนวทาง / รูปแบบการเขียนเรื่องเล่า (storytelling) 2559

80

หลักเกณฑ์การส่งผลงานประเภท โครงร่างงานวิจัย (Proposal) 2559

56

รูปแบบการส่งผลงานประเภท Case Study 2559

69

แนวทาง / รูปแบบการส่งผลงานการพัฒนาระบบงาน, CQI / clinical CQI / นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 2559

76

ใบแสดงความจำนงเข้าประกวดผลงานวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในหน่วยงาน 2559

77

ดาวน์โหลด ใบสมัครส่งผลงานเข้าประกวด ประเภท “ภาพถ่าย” 2559

77

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม (สขร1) 2559

96

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม (สขร1) 2559

93