ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

ดาวน์โหลดเอกสารโรงพยาบาล

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ชุด 2 17 กรกฎาคม 2564

19

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ชุด 1 17 กรกฎาคม 2564

21

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกันยายน 2564 (สขร.1) 17 กรกฎาคม 2564

16

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเดือนกันยายน 2564 17 กรกฎาคม 2564

15

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (รอบ 12 เดือน) 14 กรกฎาคม 2564

18

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทุจริตฯ 2564 รอบ 12 เดือน 14 กรกฎาคม 2564

16

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (รอบ 12 เดือน) 14 กรกฎาคม 2564

19

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 11 มิถุนายน 2564

24

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการวัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 11 มิถุนายน 2564

29

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 11 มิถุนายน 2564

25

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 11 มิถุนายน 2564

26

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 11 มิถุนายน 2564

26

พระราชบัญญัติ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม 11 มิถุนายน 2564

27

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11 มิถุนายน 2564

24

คู่มือการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 11 มิถุนายน 2564

34