ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

ดาวน์โหลดเอกสารโรงพยาบาล

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง

คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย 2559

35

รายงานการประชุมการวางระบบควบคุมภายใน 2559

48

รายงานผลการปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2559

36

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2559

26

รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 2559

31

รายงานกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 2559

30

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2559

28

แผนปฏิบัติงานคปสอ.สว่างแดนดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2559

36

ผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2559

31

ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2559

41

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 2559

33

ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2559

34

ประกาศแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 2559

30

ประกาศเจตจำนงสุจริต 2563 2559

41

แบบรายงานความเสี่ยงมาตรการสำคัญ 4 มาตรการ 2559

36