รอสักครู่...

ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

ดาวน์โหลดเอกสารโรงพยาบาล

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง

ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 2559

54

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 2559

80

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562 2559

59

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2559

54

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2561 2559

51

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) เดือนตุลาคม 2561 2559

61

อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 2559

95

ปรับฟอร์มบันทึกขอเบิกจ่ายเงินใหม่ 2559

146

รูปแบบการส่งผลงานและเกณฑ์งานวิจัย และR2R 2559

257

รูปแบบการส่งผลงานและเกณฑ์ ภาพถ่าย และหนังสั้น 2559

286

รูปแบบการส่งผลงานเรื่องเล่า 2559

262

รูปแบบการส่งผลงานประเภทโครงร่างงานวิจัย 2559

255

รูปแบบการส่งผลงานประเภท Case Study 2559

259

รูปแบบการส่งผลงาน CQI และนวัตกรรม 2559

292

ใบส่งผลงานเข้าประกวด ประเภทภาพถ่าย 2559

256