ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

ดาวน์โหลดเอกสารโรงพยาบาล

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง

คู่มือการสมัครใช้ ระบบ smart hospital 2559

204

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 2559

76

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2559

75

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 2559

74

กระบวนการทำงานของหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ 2559

73

การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (EB25) 2559

91

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (EB24) 2559

81

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม (EP23) 2559

82

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB21) 2559

70

การแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB22) 2559

76

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (EB20) 2559

75

บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง (EB19) 2559

65

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร(EB18) 2559

82

แนวทางการวางระบบป้องกันการรับสินบน 2559

84

การจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 2559

76