ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

ดาวน์โหลดเอกสารโรงพยาบาล

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง

รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 1 มีนาคม 2564

4

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 1 มีนาคม 2564

5

คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื้อป้องกันและแก้ไขปัญาการล่วงละเมิดฯ 1 มีนาคม 2564

3

แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG 1 มีนาคม 2564

5

รายงานผลการจัดโครงการจริยธรรม และแนวทางในการดำเนินกิจกรรม 1 มีนาคม 2564

6

โครงการจริยธรรมและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมชมรม STRONG โปร่งใส ใส่ใจ ต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 มีนาคม 2564

6

รายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 1 มีนาคม 2564

6

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 มีนาคม 2564

6

สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 1 มีนาคม 2564

6

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 1 มีนาคม 2564

7

การจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 1 มีนาคม 2564

6

ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 มีนาคม 2564

5

ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1 มีนาคม 2564

6

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 มีนาคม 2564

7

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 มีนาคม 2564

6