ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน

สื่อมัลติมีเดีย โครงการต่างๆ

กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน เล็งเห็นความสำคัญในการ เข้าถึงประชาชน จึงได้จัดทำสื่อมัลติมีเดีย เพื่อนำไปเผยแพร่แก่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงได้ง่าย


คำแนะนำและวิธีใช้ยาให้ เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้ป่วย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

- สุกัญญา นำชัยทศพล - Professor and Director, Pharmacy