ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด สิ้นสุดประกาศ ดาวน์โหลด ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เลขที่โครงการ 63117154402 8 ธันวาคม 2563

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมใบพัดเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมใบพัดเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๒๙๖ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๓๐๗ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๘๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๓๑๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน15 รายการ 15 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน15 รายการ 15 มิถุนายน 2563

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๔๐ เครื่อง ระยะเวลา ๒๔ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ธันวาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 253 รายการ วงเงิน 8,724,448.20 บาท (แปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทยี่สิบสตางค์) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2564 18 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพยาธิวิทยาแพทย์ที่ปรึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพยาธิวิทยาแพทย์ที่ปรึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพยาธิวิทยาแพทย์ที่ปรึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพยาธิวิทยาแพทย์ที่ปรึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพยาธิวิทยาแพทย์ที่ปรึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพยาธิวิทยาแพทย์ที่ปรึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพยาธิวิทยาแพทย์ที่ปรึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพยาธิวิทยาแพทย์ที่ปรึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพยาธิวิทยาแพทย์ที่ปรึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2563

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 Slices โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ธันวาคม 2563

1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 9 พฤษภาคม 2563

เผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 9 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2563