ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

ยินดีต้อนรับ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

       ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาล : แรกเริ่มเดิมทีนั้นเป็น สุขศาลา ตั้งอยู่ริมถนนพลานุกูล โดยมีนายสวัสดิ์ โล่อุทัย เป็นหัวหน้าสถานีอนามัย ต่อมาเปลี่ยนเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย เชี่ยวชาญวิทย์ เป็นหัวหน้าสถานีอนามัย ปี 2520 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ขนาด 30 เตียง ในวันที่ 16 กันยายน 2520 บนเนื้อที่ราชพัสดุริมถนนภูมิภักดี ตำบลสว่างแดนดิน และเปิดให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2521 โดยมี นายแพทย์ชาญชัย คุ้มพงษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล และในปี 2523 ได้ก่อสร้างตึกผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง โดยความกรุณา จากพระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (พระอาจารย์ วัน อุตตโม) วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนครพร้อมผู้มีจิตศรัทธา และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ขนาด 60 เตียงในวันที่ 23 เมษายน 2523 โดยมี นายแพทย์ชาญชัย คุ้มพงษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ขนาด 90 เตียง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2536 ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณ โดยมีนายแพทย์วิรัตน์ พุทธิเมธี เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในปี 2536 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 128 เตียง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด 320 เตียง โดยมี นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล

covide 19
covide 19
ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
17 กันยายน 2564

81

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
14 กันยายน 2564

90

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 6 จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา 10 กันยายน 2564

248

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข / นักเทคนิคการแพทย์ 10 กันยายน 2564

252

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 9 กันยายน 2564

147

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 6 กันยายน 2564

215

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนรอบที่ 2 สุดท้าย (ร้านค้าสวัสดิการ) 1 กันยายน 2564

138

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 1 กันยายน 2564

218

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และ นักเทคนิคการแพทย์ 31 สิงหาคม 2564

362

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) รอบ2 สุดท้าย 30 สิงหาคม 2564

169

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) รอบ2 สุดท้าย 30 สิงหาคม 2564

160

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนรอบที่ 1(ร้านค้าสวัสดิการ) 27 สิงหาคม 2564

109

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา 26 สิงหาคม 2564

210

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) รอบ 1 20 สิงหาคม 2564

206

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) รอบ 1 20 สิงหาคม 2564

239
ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด สิ้นสุดประกาศ ดาวน์โหลด ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์

เผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2565

เผยแพร่ สัญญาเลขที่ สน 33/2564 ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กรกฎาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน พ.ศ.๒๕๕๘ 15 มิถุนายน 2565

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน โดยเบิกจ่ายจากเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เบื้องต้น) กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 5,816,363,100 บาท (ห้าพันแปดร้อยสิบหกล้านสามแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 22 มีนาคม 2565

ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 9 มีนาคม 2565

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 9 มีนาคม 2565

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 20 มกราคม 2565

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 18 มกราคม 2565

เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เงินสนับสนุนจากบัญชีบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม จังหวัดสกลนคร สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 20 ตุลาคม 2564

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.๐๖) สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เงินสนับสนุนจากบัญชีบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม จังหวัดสกลนคร สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 20 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ DIAZEPAM 2 MG.TAB. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ISONIAZID 100 MG.TAB. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2564

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง

แบบฟอร์มเอกสารเบิก OT 2 เท่า โควิด 8 กันยายน 2564

20

คำสั่งขอปฏิบัติงาน OT Covid-19 8 กันยายน 2564

51

ประกาศเรื่องการทำลายฟิล์มเอกซเรย์ผู้ป่วย 9 สิงหาคม 2564

61

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ชุด 2 17 กรกฎาคม 2564

36

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ชุด 1 17 กรกฎาคม 2564

44

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกันยายน 2564 (สขร.1) 17 กรกฎาคม 2564

36

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเดือนกันยายน 2564 17 กรกฎาคม 2564

34

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (รอบ 12 เดือน) 14 กรกฎาคม 2564

37

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทุจริตฯ 2564 รอบ 12 เดือน 14 กรกฎาคม 2564

30

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (รอบ 12 เดือน) 14 กรกฎาคม 2564

35

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 11 มิถุนายน 2564

39

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการวัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 11 มิถุนายน 2564

46

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 11 มิถุนายน 2564

45

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 11 มิถุนายน 2564

41

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 11 มิถุนายน 2564

42
งานบริการผู้ป่วยนอก

งานผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทั้งในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.) นอกเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 16.01-20.00 น.) (เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.)

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

งานอุบัติเหตุฉิกเฉิน ให้บริการผู้ป่วย ที่มีอาการฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง มีรถ EMS เตรียมพร้อมออกช่วยเหลือ ภายในเขตอำเภอสว่างแดนดิน โทร 1669 หรือสายด่วนที่เบอร์ 042-721111

งานเภสัชกรรมชุมชน

ให้คำปรึกษาเรื่องวิธีการใช้ยาให้ถูกต้อง ยาอันตราย ที่ไม่ควรใช้ และผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้ยาแต่ละประเภท

งานเวชปฏิบัติครอบครัว

ให้คำปรึกษา ตรวจรักษา พร้อมออกชุมชนเชิงรุก ให้ความรู้ ที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้มารับบริการในเขต ตำบลสว่างแดนดิน อย่างเข้าถึงและเป็นมิตร

ภาพกิจกรรม : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

กิจกรรมตลอดทั้งปีงบประมาณ 2560 ที่รวบรวม ทั้งงานและ ภารกิจ ที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงพยาบาลของเรา.

"เครือข่ายบริการสุขภาพชั้นนำของเขต 8 บริการด้วยคุณภาพมาตรฐาน (ที่เป็นเลิศ) โดยมีภาคีสร้างเสริมสุขภาพสู่สว่างแดนดินเมืองน่าอยู่" - นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ -

รางวัลและผลงานดีเด่น

ผลงานและรางวัลดีเด่น ที่ได้รับจากการประกวด และเข้าร่วมแข่งขัน วิชาการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล