• นางสาวสุนันทา โคตรปัญญา

  ผู้ประสานงาน
 • นางสาวขนิษฐา เกษศรี
  พยาบาลวิชาชีพ
 • นางสาลินี วีระพันธ์
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 • นางสาวเสาวคนธ์ ขจรจันทร์
  พยาบาลวิชาชีพ
 • ว่าที่ร้อยตรีพลพักตร์ พิมพ์บุญ
  ผู้ช่วยเหลือคนไข้
 • นางวราพร ยั่งยืนนาน
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 • นางวราภรณ์ ไชยสาคร
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 • นางสาวพรพิมล พันทะสา
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 • นางสาวสินีนาฎ ศรีสำราญ
  จพน.สาธารณสุขปฏิบัติการ
 • นางสาวณหทัย แก้วมุงคุณ
  พยาบาลวิชาชีพ
 • นางพัชรินทร์ พรหมจักร
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 • นายอรัญญา ชาญสมร
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 • นางวิมลศรี ศิริบำรุง
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่:291 หมู่ 11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

 • เบอร์โทร:0-4272-1111

 • Email: sawanghospital@gmail.com

Follow Us