• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เครือข่ายบริการสุขภาพชั้นนำของเขต 8 บริการด้วยคุณภาพมาตรฐาน (ที่เป็นเลิศ) โดยมีภาคีสร้างเสริมสุขภาพสู่สว่างแดนดินเมืองน่าอยู่

พันธกิจ

1. จัดบริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดีในระบบสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และสนับสนุนการจัดการบริการสุขภาพ
2.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการบริการสุขภาพ
3.บริหารการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพ และภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับชีวิตของประชาชน