สรุปสถิติอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ระหว่างวันที่ 28-4 มกราคม สายด่วน 1669
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
วันที่ ชาย หญิง R E U SU N รวม กลับบ้าน Refer Admit Dead
28 ธ.ค. 2560 7 4 0 0 6 5 0 11 7 0 0 0
29 ธ.ค. 2560 13 4 1 1 11 4 0 17 8 1 3 0
30 ธ.ค. 2560 11 7 1 1 13 1 2 18 13 0 3 0
31 ธ.ค. 2560 11 7 1 3 8 4 2 18 11 0 1 0
1 ม.ค. 2561 10 4 2 1 7 4 0 14 4 1 2 0
2 ม.ค. 2561 5 1 1 0 4 1 0 6 4 0 0 1
3 ม.ค. 2561 3 3 0 0 4 2 0 6 6 0 0 0
4 ม.ค. 2561 6 2 0 0 7 0 1 8 2 1 2 1
* สรุปสถิติอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28-4 มกราคม สายด่วน 1669 *
00:00:00

R = Resuscitation, E = Emergency, U = Urgency, SU = Semi-Urgency, N = Non-Urgency