สรุปสถิติอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน สายด่วน 1669
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

วันที่ ชาย หญิง R E U SU N รวม กลับบ้าน Refer Admit Dead
11 เม.ย. 2561 6 2 1 0 6 1 0 8 5 1 0 0
12 เม.ย. 2561 10 2 1 2 8 1 0 12 8 0 3 0
13 เม.ย. 2561 4 2 0 1 2 3 0 6 6 0 0 0
14 เม.ย. 2561 9 3 0 1 9 2 0 12 11 0 1 0
15 เม.ย. 2561 19 4 1 0 14 8 0 23 21 1 1 0
16 เม.ย. 2561 4 2 1 0 5 0 0 6 2 0 1 0
17 เม.ย. 2561 4 2 0 0 5 1 0 6 5 0 0 0
* สรุปสถิติอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน สายด่วน 1669 *
00:00:00

R = Resuscitation, E = Emergency, U = Urgency, SU = Semi-Urgency, N = Non-Urgency