• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินSPA _Part I in Action

Download >>SPA _Part II in Action

Download >>
SPA _Part III in Action

Download >>

     

 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

Download >>

 

มาตรฐานบริการสาธารณสุข

Download >>


HA Update 2016

Download >>

 

 

HA Update 2015

Download >>

 

HA Update 2014

Download >>

 

HA Update 2013

Download >>

 

HA Update 2012

Download >>

 

 

HA Update 2011

Download >>

 

HA Update 2010

Download >>

 

GAP Analysis

Download >>

 

 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

Download >>

 

 

SPA & Humanized Healthcare Part III

Download >>

 

 

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA

Download >>

 

 

 

เครือข่ายบริการปฐมภูมิ PCA

Download >>

 

 

Scoring Guideline 2011

Download >>

 

ตัวอย่าง Clinical Tracer Highlight

Download >>

 

ตัวอย่าง part 4 SAR_4

Download >>

 

HA ตามมาตรฐาน ISQua Standards Addendum Checklist

Download >>

 

ฟอร์ม Hospital Profile 2011

Download >>

 

ฟอร์ม Service Profile 2011

Download >>

 

Patient-Safety-Goals_SIMPL

Download >>