• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ฟื้นฟูสมรรถภาพ


คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศชาย

สาหรับท่านชายที่มีอาการดังต่อไปนี้
- อวัยวะเพศแข็งตัวแต่อ่อนตัวเร็ว
- อวัยวะเพศแข็งตัวแต่ไม่เต็มที่
- ไม่แข็งตัวเลย
อาการดังกล่าวเป็นอาการของโรคนกเขาไม่ขัน หรือ Erectile dysfunc-tion สาเหตุเกิดจาก
- ภาวะความเครียด วิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากเกินไป
- ยาบางอย่างเช่นยารักษาโรคเบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูงที่ต้อง รับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานๆ
- การสูบบุหรี่ทาให้การไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศลดลง
- การเกิดอุบัติเหตุบริเวณลูกอัณฑะ หรือหัวเหน่าถูกกระแทกแรงๆ
- โรคหัวใจและหลอดเลือดในสมองตีบ การไหลเวียนของเลือด หรือต่อมลูกหมากโต
- ฮอร์โมนเพศชายลดลงจากอายุที่เพิ่มขึ้น

โครงการคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศชาย

หลักการและเหตุผล
ปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว เป็นปัญหาสาคัญในผู้ป่วยชายและโดยเฉพาะผู้ป่วยหรือผู้พิการที่ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง(spinal cord injury) จะมีการแข็งตัวอวัยวะเพศลดลงหรือแข็งตัวแต่ไม่เพียงพอที่จะร่วมเพศได้มากกว่าคนปกติ อีกทั้งผู้ป่วยกลุ่มนี้จะอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ ในการรักษาอวัยวะเพศไม่แข็งตัวนั้น ในปัจจุบันมีการรักษาที่หลากหลาย ทั้งการใช้ยา การนวด การฝังเข็ม การใช้อุปกรณ์ช่วย รวมถึงการผ่าตัด ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อบ่งชี้ และความปลอดภัยที่ต่างกัน
ดังนั้น ทางกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมกับงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้เปิดคลินิก เพื่อนรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว และปัญหาทางเพศอื่นๆ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาดังกล่าว ได้มาปรึกษาและรับคาแนะนาจากแพทย์โดยไม่กระดากอาย ในกระบวนการการรักษาจะใช้การรักษาแบบผสมผสาน ได้แก่แพทย์แผนปัจจุบัน แผนจีน และแผนไทย โดยหวังว่าจะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและความมั่นใจทางเพศมากขึ้น

การบริหารร่างกายหลังจากนวดนาคราชคืนชีพ

- การวิ่งเหยาะๆ ออกกาลังกายสม่าเสมอวันละ 40-60 นาที
- รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ งดอาหารแสลงต่างๆเช่น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด งดสูบบุหรี่ อาหารรสเย็นได้แก่ ฟักแฟง แตงโม มะระเป็นต้น
- ท่ากายบริหารที่มีส่วนต่อการฟื้นฟูอวัยวะเพศชายให้แข็งตัวเร็วได้แก่ท่ากายบริหารฤๅษีดัดตน เช่นท่าเทพนม ซึ่งจะประกอบด้วยการนั่งสมาธิพนมมือที่หน้าอก ห่างจากหน้าอก 1 ฝ่ามือ ฝ่ามือดันมือหนึ่งต้าน แขม่วท้องขมิบก้น สูดลมหายใจลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออก ทาวันละ 10-15 นาที เช้า –เย็น
- ท่าดารงกายอายุยืน ยืนตรงก้มหน้าเล็กน้อยกากาปั้นซ้อนกันที่หน้าอกค่อยๆย่อตัวลงแขม่วท้องขมิบก้นทาวันละ 10-15 นาที
- ห้ามอาบน้าร้อนหรือแช่น้าร้อนหลังนวด
- ทาจิตใจให้สบายและไม่เครียดไม่วิตกกังวลพักผ่อนให้เต็มที่

ภาวะเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์

- โรคหัวใจ เพิ่งเกิดโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดในสมองในระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมา มีการเต้นผิดปกติของหัวใจบางชนิด มีอาการเจ็บหน้าอกเนื่องจากหัวใจขาดเลือด ซึ่งยังควบคุมไม่ได้
- ความดันโลหิตที่ยังควบคุมไม่ได้ โรคลิ้นหัวใจตีบชนิดรุนแรง การป้องกันก่อนที่จะเกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ก่อนวัย บางคนมีอาการปวดหลัง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงอวัยวะไม่พอ การบริหารอวัยวะเพศให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงสุราและยาเสพติด งดสูบบุหรี่ ออกกาลังกายสม่าเสมอลดความเครียดและวิตกกังวล พักผ่อนให้เต็มที่

เกร็ดความรู้

กลไกการแข็งตัวขององคชาตมี 3 กลไก
ตามปกติ การแข็งตัวของอวัยวะเพศจะแข็งตัวตอนนอนหลับ (Nocturnal erection) องคชาต จะแข็งตัวคืนละ 4-6 ครั้ง ครั้งละประมาณ 15-30 นาที แบ่งเป็น

1. การแข็งตัวจากจิตใจ (Psychogenic erectile) เมื่อมีความต้องการทางเพศจากสิ่งเร้าต่างๆที่มากระตุ้น คาสั่งมาจากสมองมายังแกนสมองส่วนที่เรียกว่า Paraventricular nucleus ที่อยู่ในบริเวณ Hypo-thalamus จากนั้นคาสั่งจะผ่านกระดูกไขสันหลังลงมายังศูนย์กลางการแข็งตัวขององคชาตบริเวณไขสันหลังระดับกระดูกก้นกบ (S2, 3, 4) และผ่านเส้นประสาท Cavernous nerve ที่มากระตุ้นให้เส้นเลือดในองคชาตมีการขยายตัว เลือดมาที่เลี้ยงมากขึ้นทาให้องคชาตแข็งตัว

2. การแข็งตัวจากรีเฟลกซ์ (Reflexogenic erectile) เมื่อมีการกระตุ้นหรือสัมผัสกับองคชาต ก็จะมีสัญญาณผ่านจากเส้นประสาทที่องคชาต (Dorsal nerve) ไปยังศูนย์กลางการแข็งตัวที่กระดูกก้นกบ (S2, 3, 4) และส่งสัญญานกลับมายังองคชาต (Cavernous nerve) องคชาตประกอบด้วย 3แกนด้วยกัน การแข็งตัวขององคชาตจะต้องอาศัย 2 แกนด้วยกันที่เรียกว่า คอร์ปัส คาร์เวอร์โนซั่ม (Corpus cavernosum) ซึ่งประกอบด้วยร่างแหคล้ายฟองน้า (sinusoid) ซึ่งร่างแหเหล่านี้ก็คือเส้นเลือดแดงฝอยขององคชาตนั่นเอง

3.เมื่อมีการกระตุ้นทางเพศเกิดขึ้น ที่สาคัญที่สุดจะต้องมีการกระตุ้นผ่านสิ่งเร้าที่เรียกว่า Paraventricular nucleus ซึ่งอยู่ในก้านสมอง ส่วนที่เรียกว่า Hypothalamus เราเรียกกลไกนี้ว่าการแข็งตัวจากการกระตุ้นทางจิตใจ(Psychogenic erectile) ซึ่งระบบประสาทที่รับการกระตุ้นส่วนใหญ่จะเป็น Dopamine receptor ชนิดที่ 2 จากนั้นคาสั่งจะผ่านมาทางไขสันหลังบริเวณก้นกบที่ระดับ S2, 3, 4 ซึ่งจะรวมกันเป็นปมเส้นประสาทที่เรียกว่า sacral plexus และแตกแขนงเป็นเส้นประสาท Cavernous nerve ไปยังองคชาตทาให้มีการพองตัวของเส้นเลือดที่เป็นร่างแห และคล้ายฟองน้าเต็มที่ ก็จะกดเส้นเลือดดาที่ไหลออกจากองคชาตทาให้เลือดไหลออกจากองคชาตน้อยมาก องคชาตก็จะแข็งตัวได้เต็มที่
อัตราค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศชาย

- ค่านวดเพื่อการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศชาย
ครั้งละ 250 บาท(เบิกได้ตามสิทธิ์เช่นเบิกได้จ่ายตรง เบิก
ได้ในหน่วยราชการ)
- บัตรทองใช้สิทธิ์ได้เฉพาะในเขตบริการ
- ค่าฝังเข็มครั้งละ 200 บาท
- ค่ายาตามแพทย์สั่ง

ติดต่อ

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042-721111 ต่อ 1003
เบอร์มือถือ 081-2624162 หรือ 091-0609349