• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ชื่อ-นามสกุล: นายวิโรจน์ วิโรจนวัธน์
รางวัลที่ได้รับ:ผู้บริหารดีเด่น
จากหน่วยงาน: สำนักงานตรวจราชการกระทรวงเครือข่ายบริการที่ 8
สถานที่ :โรงแรมสวนบวกหาด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ปีงบประมาณ :2556
ชื่อ-นามสกุล: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
รางวัลที่ได้รับ:สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ในโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จากหน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 5, 6 และ 7
สถานที่ :โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
ปีงบประมาณ :2556
ชื่อ-นามสกุล: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
รางวัลที่ได้รับ:รางวัลเชิดชูเกียรติ" พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้วนการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
จากหน่วยงาน: กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ :อิมแพคอาริน่า เมืองทองธานี
ปีงบประมาณ :2556
ชื่อ-นามสกุล: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
รางวัลที่ได้รับ:รางวัลเชิดชูเกียรติ" ที่มีผลการกำเนินงานการแพทย์แผนไทยดีเด่น
จากหน่วยงาน: กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ :อิมแพคอาริน่า เมืองทองธานี
ปีงบประมาณ :2556
ชื่อ-นามสกุล: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
รางวัลที่ได้รับ:ชมรมจริยธรรมที่มีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
จากหน่วยงาน: งานประชุมวิชาการสาธารณสุขและมหกรรม ตลาดสุขภาพ สกลนคร
สถานที่ :จังหวัด สกลนคร
ปีงบประมาณ :2556
ชื่อ-นามสกุล: นางรสมาริน อินตายวง
รางวัลที่ได้รับ:ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทการพัฒนาคุณภาพบริการ (CQI) "ผลงานเรื่อง การแก้ไขปัญหาทางยาในผู้ป่วยทีใช้ยาสูดพ่นและมูลค่ายาสูดพ่นที่ประหยัดได้"
จากหน่วยงาน: งานประชุมวิชาการสาธารณสุขและมหกรรม ตลาดสุขภาพ สกลนคร
สถานที่ :จังหวัด สกลนคร
ปีงบประมาณ :2556
ชื่อ-นามสกุล: นายสราวุฒิ จันมูล
รางวัลที่ได้รับ:รางวัลชนะเลิศ" ประเภทการพัฒนาคุณภาพบริการ (Story Telling) "ผลงานเรื่อง ตา ยาย บอด"
จากหน่วยงาน: งานประชุมวิชาการสาธารณสุขและมหกรรม ตลาดสุขภาพ สกลนคร
สถานที่ :จังหวัด สกลนคร
ปีงบประมาณ :2556
ชื่อ-นามสกุล: ภก.วิษณุ ยิ่งยอด และ ภก.ตฤณ แสงสุวรรณ
รางวัลที่ได้รับ:รางวัลชนะเลิศ" ประเภทการพัฒนาคุณภาพบริการ (CQI) ผลงานเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือช่วยคำนวณขนาดยาในเด็ก (Kid can )
จากหน่วยงาน: งานประชุมวิชาการสาธารณสุขและมหกรรม ตลาดสุขภาพ สกลนคร
สถานที่ :จังหวัด สกลนคร
ปีงบประมาณ :2556
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวปริชาต คุณวงศ์ และ นางสาวภิญญดา กองแก้ว
รางวัลที่ได้รับ:รางวัลชนะเลิศ" ประเภทงานวิจัยในงานประจำ (R2R) "ผลงานเรื่อง เปรียบเทียบชุดสายต่อเครื่องช่วยหายใจทุก 7 วันกับทุก 14 วันต่ออุบัติการณ์ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจและค่าใช้จ่ายใน ICU"
จากหน่วยงาน: งานประชุมวิชาการสาธารณสุขและมหกรรม ตลาดสุขภาพ สกลนคร
สถานที่ :จังหวัด สกลนคร
ปีงบประมาณ :2556