• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นายแพย์ประมินทร์ อนุกูลประเสริฐ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายแพทย์พันธ์นพ ควรดำรงธรรม
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ทันตแพทย์จีระนันท์ โคตรประดา
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายประไพ แสนอุบล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวเบญจศีล อุทัยฉัตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นางสุกัญญา นำชัยทศพล
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวลาวัณย์ เพชรคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวมัณฑนา เพชรคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางปรียา ตันศิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ