• รับบริจาคโลหิต
  • รับบริจาคโลหิต

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ศูนย์ดำรงธรรม : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
ไฟล์ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2558 775
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 729