ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสื่อสารด้วย E Mail Server ขององค์กร ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 4-6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 4

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นละ 100 คน
หมดเวลาลงทะเบียน !!!
วันที่ 4 สิงหาคม 2562 (เฉพาะเจ้าหน้าที่สารสนเทศเท่านั้น)
ลำดับ ชื่อ-สกุล แผนก/หน่วยงาน
1 นางสาวลาวัณย์ เพชรคำ งานข้อมูลสารสนเทศ
2 นายวินัย โยลัย งานข้อมูลสารสนเทศ
3 นายยิ่งยศ แก้วเหล็กไหล งานข้อมูลสารสนเทศ
4 นายอภิวัฒน์ แสงนนท์ งานข้อมูลสารสนเทศ
5 นายสุริยันต์ คำศรี งานข้อมูลสารสนเทศ
6 นายทพิพัฒน์ จันทร์มาลา งานข้อมูลสารสนเทศ
7 นายศักดิ์สิทธิ ปัญญาวัน งานข้อมูลสารสนเทศ
8 นางสาวณัฐวดี สมัครการ หน่วยล้างไต
9 นางสาวปริศนา ยลอุบล หน่วยล้างไต
10 นางสาวปิยะธิดา ยาเขียว หน่วยล้างไต
11 นางสาวมัณฑนา เพชรคำ หน่วยล้างไต
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ลำดับ ชื่อ-สกุล แผนก/หน่วยงาน
1 นางวราพร ยั่งยืนนาน งานบริการผู้ป่วยนอก
2 นายชาติชาย พลกลาง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
3 นางสาวณหทัย แก้วมุงคุณ งานฝากครรภ์
4 นางสาวพัณณิตา พรหมบุตร ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
5 นางสาววิจิตตรา โสภาบุญ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
6 นางจิราภรณ์ อาจดวงดดี Sick Newborn, NICU
7 นางรัชนีย์ สมบัติศรี อายุรกรรมหญิง
8 นางอมรรัตน์ ซื่อตรง งานตรวจรักษาโดยการส่องกล้อง
9 นายวรพงษ์ แสงวงค์ งานเวชระเบียน
10 นางสาวจุฑามาศ ศรีสร้อย ฝ่ายงานพัสดุ
11 นางวรรณา ชนะเชิด ฝ่ายงานพัสดุ
12 นางพรพิมล ศรีมา ฝ่ายงานพัสดุ
13 นางสาวนพลักษณ์ เพชรพรรณ ตึกสูติ-นรีเวช (ตึกเฟื่องฟ้า)
14 นายรานรอญ รอบรู้ งานประกันสุขภาพ
15 นางหวานใจ ปาลสาร งานประกันสุขภาพ
16 นางสาวศิริวรรณ พรมจันทร์ งานประกันสุขภาพ
17 นางสาวกัญญาพร จันทนิสร์ งานประกันสุขภาพ
18 นายสัญญา คำพล งานประกันสุขภาพ
19 นางสาวชิดชนก กระเดา งานวิสัญญีพยาบาล, ห้องผ่าตัด
20 นางสาวนันทวรรณ ว่องไว เภสัชกรรม
21 นางสาวสุธาสินี ศรีสร้อย เภสัชกรรม
22 นางสาวสุนันทา เมรุ เภสัชกรรม
23 นางสาวฉัตรจริญา ราชกรม เภสัชกรรม
24 นางสุกันดา ศรีชาติ กลุ่มงานผู้ป่วยหนัก
25 นางสุพรรษา ผงมุ่ง กลุ่มงานผู้ป่วยหนัก
26 นางสาวดรุณี มณีสิงห์ กลุ่มงานผู้ป่วยหนัก
27 นางสาวจิราวรรณ สุระดะนัย เภสัชกรรม
28 นางสาวนิภาภรณ์ ธงไชย เภสัชกรรม
29 นางสาวอารีรัตน์ ราชวงค์ เภสัชกรรม
30 นายวีระภัทร ทาปลัด เภสัชกรรม
31 นายนัฐดิษฐ์ ริกำแง เภสัชกรรม
32 นายนนท์ ตั่งกลูบริบูรณ์ เภสัชกรรม
33 นางสาวทัศวรรณ ติดมา ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
34 นางศิริรักษ์ ควรคง ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
วันที่ 6 สิงหาคม 2562
ลำดับ ชื่อ-สกุล แผนก/หน่วยงาน
1 นางสาวธรินทร์ญา ละครขวา งานธุรการ
2 นางสาวรัตนา กิ่งก้าน งานบริการผู้ป่วยนอก
3 นางสาวธิดา จำปาวัน งานบริการผู้ป่วยนอก
4 นางสาวพรนภา อุปฌาย์ งานบริการผู้ป่วยนอก
5 นางสาวขนิษฐา มิกทา งานให้คำปรึกษา
6 นายศิริพร หล้ามงคล งานให้คำปรึกษา
7 นางสาวณัชชารินทร์ สวัดดี คลินิกโรคเรื้อรัง
8 นางกุลนที ทองโคตร คลินิกโรคเรื้อรัง
9 นางสาวณัฐชยา แสงสี งานฝากครรภ์
10 นางวนิดา สุทธิอาจ Sick Newborn, NICU
11 นางสาวนิโลบล พลสีลา Sick Newborn, NICU
12 นางสาวศิวพร พรหมพารักษ์ อายุรกรรมหญิง
13 นายบัวณาลักษณ์ สมบัติดี งานตรวจรักษาโดยการส่องกล้อง
14 นางสาวรัชฎาภร บุญวิจิตร ฝ่ายงานพัสดุ
15 นางสาวจิดาภา ยศติวงค์ ฝ่ายงานพัสดุ
16 นางสาวสุปราณี เทพบุรี ฝ่ายงานพัสดุ
17 นางสาวนิสากร ศรีสวัสดิ์ ฝ่ายงานพัสดุ
18 นายณัฎนัย คำนาโฮม หอสงฆ์อาพาธ
19 นางสาววารุณี ทองดี งานประกันสุขภาพ
20 นางสาวชัชชญา อินทสิทธิ์ งานประกันสุขภาพ
21 นางสาวชรินรัตน์ มุลเมือง งานประกันสุขภาพ
22 นางสาวสมถวิล ถวิลหวัง งานประกันสุขภาพ
23 นางสาวกฤติกา หล้าน้อย งานสังคมสงเคราะห์
24 นางกรรณิการ์ วามานนท์ งานวิสัญญีพยาบาล, ห้องผ่าตัด
25 นายภาคภูมิ อินตายวง เภสัชกรรม
26 นางณัฏฐินันท์ วิสุทธิเมธีกร เภสัชกรรม
27 นางสาวอรพรรณ โยธาไพร เภสัชกรรม
28 นางสาวรุ้งนภา ปาพรม เภสัชกรรม
29 นางสาวกนกเพชร แก้วเกิด กลุ่มงานผู้ป่วยหนัก
30 นายปฏิยุทธ์ อุปพงษ์ กลุ่มงานผู้ป่วยหนัก
31 นางสาวธันธิวา นิระปะกะ กลุ่มงานผู้ป่วยหนัก
32 นางสาวจุรัสรา นารินรักษ์ กลุ่มงานผู้ป่วยหนัก
33 นางสาววนิดา ทองแท้ งานจ่ายกลาง
34 นายสายชล อ่อนมณี เภสัชกรรม
35 นายชัยพงษ์ เพรียวสูงเนิน เภสัชกรรม
36 นางสาววิจิตรา อินทวงศ์ เภสัชกรรม
37 นางสาวธนิดา อินทะวงษ์ เภสัชกรรม
38 นางปทุมวรรณ สิทธิสิน เภสัชกรรม
39 นางสาวไขนภา จำวงค์ลา เภสัชกรรม
40 นายสุเมธ ไชยสาคร เภสัชกรรม
41 นายวิษณุ ยิ่งยอด เภสัชกรรม
42 นายอิศรักษ์ เหลาคม เภสัชกรรม
43 นายชั้นเชิง พรหมนอก เภสัชกรรม
44 นายจตุพร ดอกชบา เภสัชกรรม