ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสื่อสารด้วย E Mail Server ขององค์กร ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 4-6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 4

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นละ 90 คน
วันที่ 4 สิงหาคม 2562
ลำดับ ชื่อ-สกุล แผนก/หน่วยงาน
1 นางสาวลาวัณย์ เพชรคำ งานข้อมูลสารสนเทศ
2 นายวินัย โยลัย งานข้อมูลสารสนเทศ
3 นายยิ่งยศ แก้วเหล็กไหล งานข้อมูลสารสนเทศ
4 นายอภิวัฒน์ แสงนนท์ งานข้อมูลสารสนเทศ
5 นายสุริยันต์ คำศรี งานข้อมูลสารสนเทศ
6 นายทพิพัฒน์ จันทร์มาลา งานข้อมูลสารสนเทศ
7 นายศักดิ์สิทธิ ปัญญาวัน งานข้อมูลสารสนเทศ
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ยังไม่มีคนลงทะเบียนในวันนี้

วันที่ 6 สิงหาคม 2562

ยังไม่มีคนลงทะเบียนในวันนี้