หน้าหลัก ตัวชี้วัด สำหรับผู้ดูแลระบบ
หน่วยงาน
กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช
หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก
ฝ่ายงานกายภาพ
ฝ่ายงานโภชนาการ
งานอื่นๆ
ค้นหาสถานบริการ
ค้นหา icode
แปลงรหัส md5
HOSxP Print Server

ข้อมูลประชากร
ข้อมูลการให้บริการ
ข้อมูลจากฐานข้อมูล HOSxP วัน/เวลา 23 ม.ค. 2564 19:03 น.

ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มงานหลัก ปีงบประมาณ 2562
ที่มา : หนังสือสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562

ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในแยกตามกลุ่มงานหลัก ปีงบประมาณ 2562
ที่มา : หนังสือสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562

สถิติทั่วไป
 • สถิติการให้บริการผู้ป่วยนอก
 • สถิติการให้บริการผู้ป่วยใน
 • ค่าเฉลี่ยจำนวนวันนอนโรงพยาบาล
 • ค่าเฉลี่ยน้ำหนักสัมพัทธ์
 • สถิติการส่งต่อ
 • สาเหตุการบาดเจ็บ
 • สถิติของผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
 • ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้า

 • สถิติการป่วย

  สถิติการเสียชีวิต
 • สถิติสาเหตุการตาย
 • สถิติอันเป็นผลจากสาเหตุการตายต้นกำเนิด


 • งานข้อมูลสารสนเทศ
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
  291 หมู่ 11 ถ.ภูมิภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
  โทรศัพท์ : 042-72111 ต่อ 1601 โทรสาร : 042-721636