บันทึกรายงานตัวชี้วัด stroke

ข้อมูลตัวชี้วัด

                    

รายละเอียดตัวชี้วัด

ที่ ตัวชี้วัด จำนวน
1  ระยะเวลา Door to needle time
2  จำนวนผู้ป่วย Acute stroke รายใหม่ที่ได้รับยา rt-PA
3  จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตหลังได้รับยา rt-PA
4  จำนวนผู้ป่วย stroke ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดเพื่อรักษาภายใน 48 ชม. หลังเกิดอาการ
5  จำนวนผู้ป่วย Acute strock รายใหม่ที่ admit (มีอาการใน 2 สัปดาห์)
6  จำนวนผู้ป่วย Stroke ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของลิ่มเลือดขณะจำหน่าย
7  จำนวนผู้ป่วย Chronic stroke ที่ admit (มีอาการมากกว่า 2 สัปดาห์)
8  จำนวนผู้ป่วย Stroke ที่มีระดับไขมัน LDL > 100 mg/dl ได้รับยากลุ่ม statin ขณะจำหน่าย
9  จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
10  จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองแตก
11  จำนวนผู้ป่วยโรคสมองตีบหรืออุดตันกลับเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน
12  จำนวนวันนอนรวมของผู้ป่วย Acute stroke ที่จำหน่าย
13  จำนวนวันนอนของผู้ป่วย chronic stroke
14  จำนวนผู้ป่วย Acute stroke จำหน่าย โดยแพทย์อนุญาติ
15  จำนวนผู้ป่วย Acute stroke จำหน่าย โดยการ ปฏิเสธการรักษา
16  จำนวนผู้ป่วย Acute stroke จำหน่าย โดยการ หนีกลับ
17  จำนวนผู้ป่วย Acute stroke จำหน่าย โดยการ ย้ายตึก
18  จำนวนผู้ป่วย Acute stroke จำหน่าย โดยการ Refer
19  จำนวนผู้ป่วย Chronic stroke จำหน่าย โดยแพทย์อนุญาติ
20  จำนวนผู้ป่วย Chronic stroke จำหน่าย โดยการ ปฏิเสธการรักษา
21  จำนวนผู้ป่วย Chronic stroke จำหน่าย โดยการ หนีกลับ
22  จำนวนผู้ป่วย Chronic stroke จำหน่าย โดยการ ย้ายตึก
23  จำนวนผู้ป่วย Chronic stroke จำหน่าย โดยการ Refer
24  จำนวนผู้ป่วย Stroke ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับไว้ 24 ชม.
25  จำนวนผู้ป่วย Stroke ได้รับการตรวจ EKG หลังเกิดอาการ
26  จำนวนผู้ป่วย Stroke ได้รับการตรวจ CT Scan
27  จำนวนผู้ป่วย Stroke ได้รับยา Nifedipine sublingual
28  จำนวนผู้ป่วย Stroke ที่มีไข้ >= 37.5 องศาเซลเซียส ได้รับการดูแลภาวะไข้อย่างเหมาะสม
29  จำนวนผู้ป่วย Stroke ได้รับการดูแลตาม Care map
30  จำนวนผู้ป่วย Stroke ได้รับการดูแลรักษาใน stroke unit หรือ stroke corner
31  จำนวนผู้ป่วย Stroke ได้รับคำแนะนำการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมก่อนจำหน่าย
32  จำนวนผู้ป่วย Stroke ได้รับการประเมินการกลืนภายใน 72 ชม. หลังรับไว้ใน รพ.
33  จำนวนผู้ป่วย Stroke ได้รับการประเมิน และหรือทำกายภาพบำบัดภายใน 72 ชม. หลังรับไว้ใน รพ.
34  จำนวนผู้ป่วย Stroke ได้รับการบำบัด/คำแนะนำเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่
35  จำนวนผู้ป่วย Stroke ที่เกิดโรคปอดอักเสบ หลังรับไว้ในโรงพยาบาล 48 ชม.
36  จำนวนผู้ป่วย Stroke ที่เกิดจากการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ หลังรับไว้ในโรงพยาบาล 48 ชม.
37  จำนวนผู้ป่วย Stroke ที่เกิด pressure sore/skin break หลังรับไว้ในโรงพยาบาล
38  จำนวนผู้ป่วย Stroke ที่เกิดพลัดตกหกล้ม
39  จำนวนผู้ป่วย Stroke ที่เกิดหลอดเลือดดำที่ขาอุดตัน DVT
40  จำนวนผู้ป่วย Stroke ที่มีภาวะทุพพลภาพลดลง/คงที่ Bi จำหน่าย -Bi แรกรับ >= 0 คะแนน
41  จำนวนผู้ป่วย Stroke ที่มีภาวะทุพพลภาพลดลง/คงที่ mRs F/U-mRs จำหน่าย <= 0 คะแนน
42  จำนวนผู้ป่วย Stroke ที่มีภาวะทุพพลภาพลดลง/คงที่ NiHSS F/U-NIHSS จำหน่าย <= 0 คะแนน
43  ค่าใช้จ่ายรวมของผู้ป่วย Stroke ที่จำหน่ายทั้งหมด
44  จำนวนผู้ป่วย Stroke ที่ได้รับการติดตามครั้งแรกที่จำหน่ายในช่วง 1 เดือน
45  จำนวนผู้ป่วย Acute stroke รายใหม่ มาทัน Fast track
46  จำนวนผู้ป่วย Fast track Stroke ไม่ได้รับยา rt-PA จากข้อบ่งชี้ต่างๆ
47  จำนวนผู้ป่วย Acute stroke รายใหม่ที่มาไม่ทัน golden period
48  จำนวนผู้ป่วย Stroke ที่มา ER ทั้งหมด
49  จำนวนผู้ป่วย Admit ที่มี LDL > 100 mg/dl
50  จำนวนผู้ป่วย Admit ที่มี ไข้ > 37.5c. ทั้งหมดในช่วง 1 เดือน
51  จำนวนผู้ป่วย Admit ที่ได้รับการ monitor EKG 24 ชม. แรกหลังรับไว้ใน รพ.